Política d'Empresa

Raó social

Av. Riera de Cassoles 51 5è 1a, 08012 Barcelona

CIF: A-08055642

Registre Mercantil de Barcelona: H.768; F. 57; T. 458; R. 52; Secció 2a; Inscripció 1a.

SIRENAS, SA, en el desenvolupament de les seves activitats de Prestació de serveis de transport marítim de passatge, ha optat per la implantació d’un Sistema de Gestió Integrat de qualitat i medi ambient d’acord amb les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001 :2015 per tal d’integrar la qualitat i la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació en el desenvolupament de la seva gestió general.

La política de SIRENAS, SA ., té cinc compromisos fonamentals:

1. Complir els requisits dels nostres clients i en la mesura del possible, anticipar-nos als seus requisits futurs.

2. Complir els requisits legals aplicables a l’organització i d’altres que l’organització subscrigui, particularment pel que fa a l’activitat en si ia la gestió ambiental.

3. Integrar en totes les nostres activitats de prestació del servei una gestió eficaç de:

 • la prevenció dels riscos laborals per evitar els danys per a la salut dels treballadors.
 • els aspectes ambientals que comporten la prevenció de la contaminació ambiental.

La gestió d’aquestes dues àrees tan transcendents també és un compromís prioritari per a la nostra organització i està sotmesa així mateix a una millora contínua de la seva eficàcia.

4. Proporcionar el marc de referència per a l’establiment dels nostres objectius i metes, que seran fixats per a la millora dels aspectes següents dels nostres processos:

 • L’eficàcia de la prestació del servei.
 • El grau de satisfacció dels nostres clients i de les parts interessades.
 • L’eficàcia en l’ús de materials consumibles en la gestió administrativa i el consum de combustible i energies.
 • L’eficàcia a la gestió dels residus generats.
 • El control dels aspectes ambientals per als quals s’ha identificat una oportunitat raonable de millora i que estan sota el control de l’organització.
 • L’eficàcia del manteniment de les infraestructures.
 • L’eficàcia en l’adquisició de béns i en la contractació de serveis.
 • L’eficàcia de la gestió dels costos de l’organització i la correcció i la transparència en la facturació del servei.
 • L’eficàcia de la gestió informativa, formativa i ensinistrament dels nostres treballadors i treballadores i del resultat.
 • L’eficàcia del control actiu de les operacions que es fan; tant pel que fa a l’estat de les condicions de treball que s’utilitzen com la idoneïtat de les instruccions de treball que s’apliquen, incloses les que es facin amb empreses contractades o subcontractades.
 • L’eficàcia en la motivació i la conscienciació dels treballadors i les treballadores per participar en aquelles qüestions que afectin la seva seguretat i salut.
 • L’eficàcia en la motivació i la conscienciació dels treballadors i les treballadores per participar en el coneixement i la millora del sistema.
 • L’eficàcia de l’entrenament a la gestió d’emergències.
 • L’eficàcia en la divulgació de la nostra imatge i la nostra missió i visió a la societat.
 • La freqüència de revisió del sistema per a una optimització constant.

5. Implicar, motivar i comprometre el personal a fi de cercar la seva participació en la gestió, desenvolupament i aplicació del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Ambiental.

El compromís de l’empresa es plasma mitjançant la definició de la nostra política de qualitat i medi ambient com a part integrant i prioritària de la nostra política empresarial general.

Signat. La Direcció