Sirenas SA

Raó social

Av. Riera de Cassoles 51 5è 1a, 08012 Barcelona

CIF: A-08055642

Registre Mercantil de Barcelona: H.768; F. 57;

T. 458; R. 52; Secció 2a; Inscripció 1a.

SIRENAS, SA

Es convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, en primera convocatòria, el dia 11 de maig de 2022, al carrer Aribau, 212, 1r-2a, de Barcelona (Despatx de Zayas-Ahicart, Advocats), a les 17 hores i , en segona convocatòria, el dia 12 de maig de 2022, al mateix lloc i hora (advertint els accionistes que previsiblement se celebrarà en segona convocatòria), sota el següent ordre del dia :

Primer.– Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2021 i aplicació del resultat.

Segon.– Aprovació, si escau, de la gestió social realitzada pel Consell d’Administració i pel gerent.

Tercer.- Exposició sobre la gestió desenvolupada durant l’exercici 2021 i fins a la data.

Cambra.– Situació comercial i financera de la Societat.

Cinquè.– Possibles inversions futures.

Sisè.- Precs i preguntes.

De conformitat amb allò establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.

Barcelona, 31 de març de 2022. Pel Consell d’Administració, el president, Miguel Ángel Esteller Gasch.