Termes y condicions

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB Sirenes SA, www.lasgolondrinas.com

Sirenes SA (d’ara endavant Las Golondrinas) amb domicili a Príncep d’Astúries 51 5è 1a 08012 Barcelona amb CIF A- 08055642 representada per Manuel Roca Girbau amb NIF 36952109X posa a disposició al seu lloc web lasgolondrinas.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Las Golondrinas per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web lasgolondrinas.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació. Sirenes SA està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: H.768; F. 57; T. 458; R. 52; Secció 2ª, Inscripció 1ª. L’accés al lloc web de Las Golondrinas implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Per iniciar una reclamació, cancel·lació o sol·licitud de reemborsament, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través del correu electrònic info@lasgolondrinas.com indicant el seu nom, cognoms, nº de telèfon i un breu detall dels motius de la seva sol·licitud. En el termini més breu possible contactarem per tal d’ajudar-los a buscar una solució satisfactòria.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de Las Golondrinas no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en lasgolondrinas.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Las Golondrinas prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Las Golondrines o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar.

1.2.- Las Golondrinas podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Las Golondrinas utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Las Golondrinas únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Las Golondrinas es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.

Las Golondrinas és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Las Golondrinas, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Las Golondrinas. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Las Golondrinas -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Las Golondrinas.

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Las Golondrinas podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Las Golondrinas.