SIRENAS S.A

Av. Riera de Cassoles 51 5º 1ª, 08012 Barcelona

CIF: A-08055642

Registre Mercantil de Barcelona: H.768; F. 57;
T. 458; R. 52; Secció 2ª; Inscripció 1ª.

SIRENAS S.A

Es convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, en primera convocatòria, el dia 31 de maig de 2023, al carrer Aribau, 212, 1º-2ª, de Barcelona (Despatx de Zayas-Ahicart, Advocats), a les 17 hores i, en segona convocatòria, el dia 1 de juny de 2023, en el mateix lloc i hora (advertint als accionistes que previsiblement es celebrarà en segona convocatòria), sota el següent ordre del dia:


Primer. – Examen i aprovació, si escau, de les Comptes Anuals de l’exercici 2022 i aplicació del resultat.
Segon. – Aprovació, si escau, de la gestió social realitzada pel Consell d’Administració i pel gerent.
Tercer. – Exposició sobre la gestió desenvolupada durant l’exercici 2022 i fins a la data.
Quart. – Situació comercial i financera de la Societat.
Cinquè. – Possibles inversions futures.
Sisè. – Preguntes i suggeriments.

De conformitat amb el que estableix l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.


Barcelona, a 31 de març de 2023. Pel Consell d’Administració, el President, Miguel Ángel Esteller Gasch.